Warunki handlowe

obowiązujące i skuteczne od dnia 22.2.2021 r.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejsze ogólne warunki handlowego (dalej „OWH”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny (dalej „kodeks cywilny”) wzajemne prawa oraz obowiązki pomiędzy:
   firmą MonaxaPlus s.r.o.
   z siedzibą Dubnice 63, 794 1 Lichnov
   REGON: 098 01 294

   wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, wkładka 84387, jako sprzedającym z jednej strony (dalej „Sprzedający”) a nabywcą z drugiej strony (dalej „Nabywca”) powstałe na podstawie umowy sprzedaży (dalej „Umowa Sprzedaży”) zawartej pomiędzy stronami umowy za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedającego na stronie internetowej umieszczonej pod adresem internetowym www.monaxaplus.com. („strona internetowa”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej („interfejs internetowy sklepu”).
  2. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy sprzedającym a nabywcą, powstałe w związku z umową kupna-sprzedaży lub na jej podstawie, podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli Nabywca jest konsumentem, stosunki nieuregulowane w niniejszych OWH reguluje ustawa nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny (dalej „kodeks cywilny”) oraz ustawa nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumentów (dalej „ustawa o ochronie konsumentów”). W przypadku, jeśli Nabywca nie jest konsumentem, do stosunków nieuregulowanych w niniejszych OWH stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
  3. Postanowienia niniejszych OWH stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Warunki handlowe zostały sporządzone w języku czeskim i angielskim. OWH sporządzane są we wszystkich językach zgodnie z poprzednim zdaniem tego artykułu, przy czym wersja dla poszczególnej Umowy Sprzedaży zawsze ma zastosowanie wersja ogólnych warunków wydana w tym samym języku, w jakim została zawarta Umowa Sprzedaży. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi warunków handlowych, decydująca jest czeska wersja OWH.
  4. Nabywca, który ma stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej poza terytorium Republiki Czeskiej lub będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Republiki Czeskiej, poprzez potwierdzenie zamówienia wyraża zgodę na zawarcie Umowy Sprzedaży w języku czeskim lub jednym z języków wymienionych w poprzednim akapicie niniejszych OWH.
  5. Postanowienia odbiegające od OWH mogą być uzgodnione w Umowie Sprzedaży zawartej na podstawie indywidualnych negocjacji pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym. Odmienne postanowienia Umowy Sprzedaży mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWH.
  6. Składając zamówienie Nabywca potwierdza, że ​​przed zawarciem umowy zapoznał się z niniejszymi OWH, których integralną część stanowi Regulamin Reklamacji (art. VIII niniejszych OWH) oraz Regulamin Ochrony Danych Osobowych, oraz że wyraźnie zgadza się z nimi, w brzmieniu obowiązującym w chwili wysłania zamówienia.
  7. Nabywca otrzyma kopię OWH jako załącznik do Potwierdzenia Zamówienia na wskazany adres e-mail. Fakturę zawierającą podstawowe dane umowy, w tym paragon zgodnie z ustawą o ewidencji dokumentu sprzedażowego i podatkowego, Nabywca otrzyma również jako załącznik potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail, na co Nabywca wyraża zgodę. Dokumenty te przesyłane są Nabywcy na adres e-mail podany przez Nabywcę przy składaniu zamówienia lub są dostępne po zalogowaniu się do profilu użytkownika Nabywcy w sekcji Moje Konto w podsekcji Moje Zakupy.
 2. DEFINICJE TERMINÓW

  1. Przez Nabywcę na cele niniejszych OWH rozumie się konsumenta lub przedsiębiorcę.
  2. Konsumentem jest każda osoba, która poza ramami swojej działalności gospodarczej lub poza ramami samodzielnego wykonywania swojego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób występuje w stosunku do niego (dalej „Nabywca – konsument”).
  3. Przedsiębiorcą jest osoba, która samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i odpowiedzialność działalność koncesjonowaną lub podobnego typu z zamiarem jej prowadzenia systematycznie w celu osiągnięcia zysku. Na potrzeby ochrony konsumentów za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną działalnością lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu lub osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. W rozumieniu niniejszych OWH przedsiębiorca oznacza osobę, która zawiera umowę sprzedaży w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (dalej „Nabywca – przedsiębiorca”). Jeżeli Nabywca w zamówieniu poda swoją siedzibę, firmę lub numer identyfikacyjny, przyjmuje do wiadomości, że mają w stosunku do niego zastosowanie zasady określone w niniejszych OWH dla przedsiębiorców i nie może w związku z tym powoływać się na prawa ochrony konsumenta.
  4. Oferta to czynność prawna mająca na celu zawarcie umowy, jeżeli jest wolna od błędów, zawiera istotne elementy umowy tak, że umowa może być zawarta przez jej zwykłą i bezwarunkową akceptację, a jeżeli wynika z niej wola oferenta do związania się umową, oferta zostanie przyjęta.
  5. Propozycję dostawy towaru lub świadczenia usługi za określoną cenę złożoną w toku działalności poprzez reklamę, w katalogu lub poprzez wystawienie towaru uważa się za ofertę z zastrzeżeniem wyczerpania zapasów lub utraty zdolności przedsiębiorcy do jej realizacji.
  6. Potwierdzenie Zamówienia oznacza wiążące potwierdzenie Zamówienia drogą elektroniczną wysłane przez Sprzedawcę na adres e-mail Nabywcy.
  7. Zawarciem Umowy Sprzedaży jest moment doręczenia Nabywcy przez Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia (tj. akceptacja Zamówienia przez Sprzedającego), w wyniku czego dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Od tego momentu Sprzedający i Nabywca są związani Umową Sprzedaży oaz posiadają prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży.
  8. Rejestracja oznacza utworzenie konta użytkownika poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym https://www.monaxaplus.com w celu realizacji zakupów i innych ofert publikowanych na stronie internetowej.
  9. Zamówienie oznacza ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną przez Nabywcę za pośrednictwem dedykowanego formularza elektronicznego na stronie internetowej. Wymagania Zamówienia są szczegółowo określone w niniejszych OWH.
  10. Towar w rozumieniu niniejszych OWH oznacza produkty Sprzedawcy, które prezentowane są w interfejsie internetowym sklepu.
 3. UZGODNIENIA LICENCYJNE

  1. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar, który jest dostarczany Nabywcy drogą elektroniczną (dalej również „Treść cyfrowa”). Treści cyfrowe są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Wraz z niniejszymi OWH Nabywca przyjmuje do wiadomości niniejsze uzgodnienia licencyjne, które są ich integralną częścią.
   • Sprzedawca, jako autor Treści cyfrowych lub jako posiadacz licencji lub sublicencji na taki przedmiot, udziela Nabywcy przy ich zakupie odpowiedniej licencji/sublicencji, której treścią jest prawo do korzystania z Treści cyfrowych zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz. U. o prawie autorskim oraz o zmianie niektórych ustaw (prawo autorskie) w sposób określony poniżej.
   • Obsahem licence či podlicence je právo Kupujícího Digitální obsah užít pro osobní či vnitřní potřebu, avšak nikoliv za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
   • Treść licencji lub sublicencji stanowi prawo Nabywcy do korzystania z Treści cyfrowych do użytku osobistego lub wewnętrznego, ale nie do bezpośrednich lub pośrednich korzyści ekonomicznych lub handlowych.
   • Nabywca nie jest uprawniony do powielania, rozpowszechniania (w formie sprzedaży i oferowania do sprzedaży), wynajmowania lub publicznego udostępniania (z nagrania, za pośrednictwem telewizji, radia lub innych środków) w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści ekonomicznej lub handlowej bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.
   • Nabywca nie jest uprawniony do modyfikowania, kopiowania ani w inny sposób ingerowania w Treści cyfrowe w jakikolwiek sposób. W tym celu Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Treści cyfrowe są zabezpieczone zabezpieczeniami służącymi do identyfikacji konkretnej osoby Nabywcy.
   • Nabywca nie jest zobowiązany do korzystania z licencji/sublicencji. Nabywca nie jest uprawniony do udzielania upoważnienia stanowiącego część licencji/sublicencji osobie trzeciej w całości lub w części. Nabywca nie jest uprawniony do przeniesienia licencji/sublicencji na osobę trzecią w całości lub w części.
   • Wynagrodzenie za licencję/sublicencję wliczone jest w całości i w zakresie Ceny Zakupu towaru i Sprzedającemu nie przysługuje prawo do żądania dodatkowej opłaty za licencję/sublicencję. Nie ma to wpływu na prawo Sprzedającego do odszkodowania za szkody lub szkody niemajątkowe, kary finansowych lub inne koszty przewidziane na mocy prawa lub niniejszego regulaminu. Sprzedający jest uprawniony do uzależnienia zgody na korzystanie z Treści cyfrowych w sposób określony w punkcie c) niniejszego paragrafu od uiszczenia wynagrodzenia.
   • Licencja/sublicencja na Treści cyfrowe na mocy niniejszego paragrafu nie jest ograniczona terytorialnie, o ile wyraźnie nie określono inaczej.
   • Licencja na utwory objęte ochroną prawa autorskiego obowiązuje przez okres trwania praw majątkowych; ten sam okres dotyczy również innych przedmiotów chronionych przepisami o ochronie praw własności intelektualnej, które nie podlegają prawu autorskiemu, o ile przepis prawa nie przewiduje dłuższego terminu.
  2. W przypadku naruszenia przez Nabywcę umowy licencyjnej zawartej w niniejszym artykule OWH lub popełnienia jakichkolwiek nielegalnych lub nieetycznych zachowań podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu, Sprzedający ma prawo ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp do konta użytkownika Nabywcy, bez jakiegokolwiek odszkodowania. W takim przypadku Nabywca jest ponadto zobowiązany do zrekompensowania Sprzedawcy szkód, które jego działania na podstawie niniejszego ustępu w sposób oczywisty wyrządziły Sprzedającemu, w pełnej wysokości.
  3. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zaniechania wykonania prawa, na które udziela licencji/sublicencji, wręcz przeciwnie, przyjmuje do wiadomości, że licencja/sublicencja na Treści Cyfrowe jest udzielana również innym Nabywcom.
  4. Nabywca nie jest uprawniony do maskowania lub ukrywania swojego adresu IP lub lokalizacji geograficznej.
 4. KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. Na podstawie rejestracji Nabywcy wykonanej na stronie internetowej Nabywca ma dostęp do swojego konta użytkownika. Nabywca zamawia towar wyłącznie ze swojego interfejsu użytkownika (dalej „konto użytkownika”). Zamawianie towarów bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu, nie jest możliwe.
  2. Podczas rejestrowania się na stronie internetowej oraz podczas zamawiania towarów nabywca ma obowiązek podawania wszystkich danych w sposób poprawny i prawdziwy. Dane podane w koncie użytkownika nabywca ma obowiązek aktualizować przypadku jakiejkolwiek ich zmiany. Dane podane przez nabywcę w koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towaru są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
  3. Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem. Nabywca ma obowiązek zachowania poufności odnośnie informacji niezbędnych do swojego dostępu do Konta Użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku ze strony Nabywcy.
  4. Sprzedający zakłada, że z konta użytkownika korzysta wyłącznie Nabywca. W przypadku, jeśli Nabywca umożliwi korzystanie ze swojego konta użytkownika osobom trzecim, za takie działanie ponosi odpowiedzialność sam, o ile nie dowiedzie, że jest inaczej.
  5. Sprzedający może skasować konto użytkownika lub w przypadku, jeśli nabywca naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (OWH).
  6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza ze względu na niezbędną konserwację hardware i software Sprzedającego, ewentualnie niezbędną konserwację hardware i software osób trzecich.
  7. Sprzedający ma prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku, gdy Nabywca naruszy swoje obowiązki, w szczególności obowiązek niemodyfikowania, zakaz niewłaściwego użytkowania lub rozpowszechniania towarów oraz podejmuje kroki w celu naruszenia ochrony Treści cyfrowych. Jeśli takie konto użytkownika zostanie zlikwidowane, użytkownik straci możliwość logowania się do swojego interfejsu użytkownika.
 5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Przedmiotem umowy sprzedaży jest z jednej strony zobowiązanie Sprzedającego do dostarczenia towaru Nabywcy zgodnie z wiążącym wyborem Nabywcy, na warunkach określonych w umowie sprzedaży, a z drugiej strony zobowiązanie Nabywcy do przejęcia Przedmiot Zakupu i należycie zapłacić Cenę Zakupu.
  2. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu § 1732 ust. 1 kodeksu cywilnego, a Sprzedający nie ma obowiązku zawierania umowy sprzedaży odnośnie tego towaru. Nie stosuje się postanowień § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego.
  3. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, wraz ze wskazaniem cen poszczególnych towarów. Ceny towaru podane są wraz z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towarów pozostają ważne przez czas, kiedy są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości Sprzedającego w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
  4. W celu zamówienia towaru nabywca wypełni formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówień zawiera zwłaszcza informacje o:
   • zamawianym towarze (zamawiany towar nabywca „wkłada” do elektronicznego koszyka zakupowego interfejsu internetowego sklepu);
   • sposobie uiszczenia ceny zakupu towaru, (dalej łącznie jako „zamówienie”).
   Przez wysłanie zamówienia nie dochodzi do zawarcia stosunku umowy (umowy zakupu). Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dopiero po doręczeniu przyjęciu zamówienia w rozumieniu ust. 5.8 niniejszego artykułu.
  5. Przed wysłaniem zamówienia Sprzedającemu Nabywca ma możliwość poddania kontroli i zmiany danych, które nabywca umieścił w zamówienia, z uwzględnieniem możliwości nabywcy w zakresie ustalania i poprawiania wad powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Nabywca wyśle Sprzedającemu zamówienie klikając na przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”. Dane wskazane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Nabywcy to otrzymanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Nabywcy podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej „adres elektroniczny Nabywcy”).
  6. Podsumowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia (akceptacji w rozumieniu) ust. 5.8 niniejszych OWH, a jedynie zautomatyzowaną informację o jej wprowadzeniu do ewidencji pod przydzielonym numerem. Następnie zamówienie zostanie opracowane przez Sprzedającego i Nabywcy zostanie doręczone elektroniczne potwierdzenie zamówienie (akceptacja) w rozumieniu ust. 5.8 niniejszego artykułu OWH lub informacja, że zamówiony towar został wyprzedany lub nie jest w magazynie.
  7. Sprzedający jest zawsze uprawniony w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny nabywczej, zwrócić się do Nabywcy z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
  8. Stosunek umowy pomiędzy sprzedającym a nabywcą powstaje za sprawą doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane Nabywcy przez Sprzedającego pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej Nabywcy. Wraz z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Sprzedający wyśle Nabywcy tekstową wersję aktualnego brzmienia OWH.
  9. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży, zwłaszcza z osobami, które wcześniej w zasadniczy sposób naruszyły Umowę Sprzedaży.
  10. Dodatkowa zmiana lub anulowanie zamówienia, które zostało już potwierdzone przez Sprzedającego, jest możliwe tylko za zgodą stron lub z przyczyn prawnych. Tym samym Sprzedający nie jest zobowiązany do akceptacji zmiany zamówienia, zwłaszcza w momencie, gdy Sprzedający dokonał już modyfikacji towaru zgodnie z wolą Kupującego.
  11. Sprzedający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez dalszego wypowiedzenia w każdym czasie przed dostawą towaru, jeżeli:
   • obiektywnie nie jest w stanie dostarczyć towaru Nabywcy z przyczyn leżących po stronie osób trzecich w terminie stosownym do okoliczności i/lub
   • towar już nie jest produkowany i/lub
   • towar już nie jest dostarczany i/lub
   • w wyraźny sposób uległa znacznej zmianie cena dostawcy towaru i/lub
   • staje się oczywiste, że Nabywca naruszył wcześniej zawartą umowę ze Sprzedającym.
  12. Sprzedający ostrzega również Nabywcę, że umowa nie zostaje zawarta w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwej tożsamości Nabywcy i/lub w przypadku oczywistych błędów w informacjach o towarze lub cenie. Jeżeli Nabywca zapłacił już część Ceny Zakupu lub całość Ceny Zakupu, kwota ta zostanie mu zwrócona w ciągu 30 dni od wysłania zamówienia, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał płatność od Nabywcy.
  13. Nabywca wyraża zgodę na wykorzystanie środków zdalnej komunikacji podczas zawierania umowy sprzedaży. Koszty powstałe w stosunku o Nabywcy przy wykorzystaniu środków komunikacyjnych w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam Nabywca, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.
 6. WARUNKI PŁATNOŚCI – ZAPŁATA CENY ZAKUPU TOWARÓW

  1. Nabywca może zapłacić Sprzedającemu cenę towaru zgodnie z umową sprzedaży w następujący sposób:
   • bezgotówkowo z góry za pośrednictwem systemu płatności GlobalPayments
   • bezgotówkowo z góry za pośrednictwem systemu płatności PayPal
   • bezgotówkowo z góry przelewem na konto Sprzedającego;
   • bezgotówkowo z góry kartą płatniczą
  2. Ze względu na rodzaj towaru i sposób dostawy nie są pobierane żadne koszty związane z dostawą towaru.
  3. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty pełnej Ceny Zakupu przed dostawą towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek Nabywcy w zakresie uiszczenia ceny nabywczej zostaje spełniony z chwilą zaksięgowania właściwej kwoty na koncie Sprzedającego.
  4. Ewentualne zniżki z ceny towarów udzielone przez Sprzedającego Nabywcy nie mogą być ze sobą łączone w przypadku, o ile nie stanowią tak warunki promocji.
  5. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny kupna w walucie, w wysokości, w terminie i w sposób uzgodniony w Umowie Sprzedaży. Jako podstawę do zapłaty Ceny Zakupu Sprzedający wystawi dokument podatkowy (fakturę) na zapłaconą ostateczną Cenę Zakupu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i korzystając z danych podanych przez Nabywcę przy zamawianiu towaru. Dokument ten pełni jednocześnie funkcję dowodu dostawy i dowodu zakupu, a Sprzedający prześle go Nabywcy w formie elektronicznej na jego adres e-mail wraz z potwierdzeniem zamówienia.
 7. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

  1. O ile dla towaru nie został określony specjalny termin dostawy, wówczas zwyczajowy termin dostawy wynosi pięć (5) dni roboczych od daty zaksięgowania całej Ceny Zakupu na koncie Sprzedającego.
  2. Towar jest udostępniany Nabywcy niezwłocznie po zapłacie Ceny Zakupu, nie później jednak niż w terminie określonym w niniejszym artykule, za pośrednictwem linku do pobrania Treści Cyfrowych ze strony https://www.monaxaplus.com , w sekcji Moje Konto, podsekcji Moje zakupy, który Nabywca otrzymuje wraz z hasłem przesłanym na jego adres e-mail.
  3. Treści cyfrowe zapisane na stronie https://www.monaxaplus.com są udostępniane Nabywcy przez czas nieokreślony, od dnia wysłania Nabywcy wiadomości e-mail z odpowiednim linkiem i hasłem przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo sprawdzić, czy Kupujący pobrał już Treści cyfrowe, czy nie.
 8. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO ŚWIADCZENIA I REGULAMIN REKLAMACJI

  1. Prawa i obowiązki stron umowy odnośnie praw z tytułu wadliwego świadczenia podlega właściwym ogólnie obowiązującym przepisom prawa, zwłaszcza postanowieniom § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawą nr 634/1992 o ochronie konsumenta.
  2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Nabywcy za to, że towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, zwłaszcza, że jest bez wad. Zgodność z Umową Sprzedaży oznacza, że ​​towar posiada jakość i właściwości wymienione w Umowie Sprzedaży lub jakość i właściwości towaru danego rodzaju zwyczajnego, że spełnia wymagania obowiązującego prawa i ma zastosowanie do zwykłego celu i dalej że jest dostarczany w odpowiednich ilościach, miary lub wadze.
  3. Sprzedający udziela Nabywcy – Konsumentowi gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy, której bieg rozpoczyna się z dniem odbioru towaru. Nabywcy – konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia od Sprzedawcy prawa z tytułu wady towaru, która wystąpiła w okresie gwarancji zgodnie ze zdaniem pierwszym. Jeżeli wada towaru ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru. Nabywca – konsument ma obowiązek złożyć Sprzedawcy reklamację wady niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  4. Sprzedający udziela Nabywcy – przedsiębiorcy gwarancji na zakupiony towar na okres sześciu (6) miesięcy, której bieg rozpoczyna się z dniem odbioru towaru. Wadę towaru powstałą w okresie gwarancji należy zgłosić Sprzedającemu w ramach reklamacji niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji, której Nabywca – przedsiębiorca nie zgłosi w terminie.
  5. Uzgodnienia o długości okresu gwarancyjnego zgodnie z ust. 8.3 i 8.4 nie mają zastosowania, jeżeli towar jest oznaczony minimalnym terminem przydatności do spożycia lub innym okresem, przez jaki można z rzeczy korzystać, jeżeli okresy te są krótsze niż okresy określone w pkt. 8.3 lub 8.4. W takim przypadku Nabywcy przysługuje prawo do korzystania z prawa z tytułu wady występującej na towarze tylko w tym czasie.
  6. W przypadku sprzedaży towaru z wadą, która nie uniemożliwia korzystania z rzeczy do zwykłego celu lub w przypadku sprzedaży towaru zużytego, Sprzedający jest zobowiązany do powiadomienia Nabywcy o wadzie lub rodzaju i stopień zużycia. W takim przypadku rękojmia udzielona przez Sprzedającego nie dotyczy wady, z jaką towar został sprzedany, o której Nabywca został poinformowany.
  7. Nabywca zobowiązany jest do dochodzenia praw wynikających z nienależytej realizacji – reklamacja – na podstawie niniejszego paragrafu wobec Sprzedającego za pośrednictwem adresu e-mail lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kontaktowy wskazany w postanowieniach końcowych niniejszych OWH.
  8. W reklamacji Nabywca zobowiązany jest podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko/imię i numer dowodu osobistego, adres kontaktowy, e-mail, numer telefonu), numer zamówienia, identyfikację towaru oraz dokładny opis reklamowanej wady. Jednocześnie Nabywca załącza informację o sposobie dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego, a związane z tym koszty ponosi Nabywca. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu kartę gwarancyjną oraz reklamowany towar w momencie zgłoszenia reklamacji lub nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni od daty jej zgłoszenia.
  9. W reklamacji Nabywca zobowiązany jest podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko/imię i numer dowodu osobistego, adres kontaktowy, e-mail, numer telefonu), numer zamówienia, identyfikację towaru oraz dokładny opis reklamowanej wady. Jednocześnie Nabywca załącza informację o sposobie dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego, a związane z tym koszty ponosi Nabywca. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu kartę gwarancyjną oraz reklamowany towar w momencie zgłoszenia reklamacji lub nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni od daty jej zgłoszenia.
  10. W przypadku jej uznania reklamacja zostanie rozpatrzona przede wszystkim poprzez usunięcie wady, np. poprzez naprawę, modyfikację rzeczy, dostarczenie brakującej rzeczy lub jej części lub dostarczenie nowej pozbawionej wad rzeczy lub jej części. Jeżeli wady towaru nie można usunąć w sposób określony w zdaniu poprzednim, Nabywca może otrzymać stosowną zniżkę od ceny zakupu towaru. Tylko w przypadku, gdy reklamacja nie może zostać rozpatrzona zgodnie z poprzednimi zdaniami, Nabywca może odstąpić od umowy. Jeżeli Nabywca nie złoży w terminie reklamacji u Sprzedającego w sprawie wady towaru, traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  11. Sprzedający poinformuje Nabywca nie później niż dziesięć (10) dni od dnia otrzymania reklamacji, ew. reklamowanego towaru/karty gwarancyjnej (jeżeli zostanie ona później przekazana Sprzedającemu), czy uzna reklamację lub odrzuci ją jako nieuzasadnioną (dalej jako „Zawiadomienie”).
  12. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Nabywcy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia wysłania Nabywcy Zawiadomienia zgodnie z ust. 8.10, w jeden ze sposobów zgodnie z ust. 8.9 niniejszego artykułu. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Nabywcę o ewentualnej niemożności dotrzymania terminu zgodnie z poprzednim zdaniem i jednocześnie poinformuje, w jakim maksymalnym terminie możliwe będzie rozpatrzenie reklamacji.
  13. W przypadku zasadnej reklamacji Sprzedający wybierze sposób jej rozpatrzenia tak, aby było to możliwe i celowe z uwagi na charakter wady towaru i jego stan.
  14. Sprzedający ostrzega, że ​Nabywcy nie przysługuje prawo do wadliwego wykonania, jeżeli Nabywca wiedział w momencie odbioru towaru, że towar jest wadliwy, lub jeżeli Nabywca sam spowodował wadę.
  15. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem reklamacji nie jest treść ani podsumowanie informacji utrwalonych w Treściach cyfrowych jako wynik działalności twórczej i wiedzy Sprzedającego lub dostawców przetworzonych według jego uznania. W przypadku tego rodzaju towaru przedmiotem reklamacji może być m.in. uszkodzony link do pobierania Treści cyfrowych lub faktyczne oczywiste wady materiałów produktu.
  16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady polegające na niemożności pobrania Treści cyfrowych z powodu braku lub nieodpowiedniego oprogramowania po stronie Nabywcy.
 9. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY NABYWCA-KONSUMENT

  1. W przypadku umów zawieranych na odległość Nabywca-konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od
   • zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Treści Cyfrowych
   • odebrania towaru lub ostatniej części dostawy, bez względu na sposób odbioru towaru lub formę płatności.
   • przy czym w tym okresie Nabywca – Konsument ma obowiązek przesłać Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku zamówienia na Treści cyfrowe rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży, również w przypadku zakupu innych towarów wraz z Treściami cyfrowymi, dla których termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia ich otrzymania (patrz litera b) niniejszego ustępu).
  2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Nabywca – Konsument przesyła wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedającego podany w postanowieniach końcowych niniejszych OWH z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży musi zawierać: imię i nazwisko Nabywcy oraz jego adres, numer zamówienia, w tym nazwę produktów i ilość sztuk oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócony cena zakupu towaru. Nabywca jest zobowiązany do należytego wypełnienia wszystkich wymaganych informacji w zawiadomieniu, w przeciwnym razie jego zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna nie może zostać przyjęte. Sprzedający potwierdzi następnie Nabywcy-Konsumentowi otrzymanie jego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Nabywca-konsument ma obowiązek przesłać Sprzedającemu pisemne odstąpienie od umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Treści cyfrowych lub odbioru towaru, przy czym jeśli na podstawie jednej umowy dostarczanych jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Nabywca – konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Dla ułatwienia komunikacji wskazane jest podanie w odstąpieniu daty zakupu, numeru faktury oraz wybranego sposobu zwrotu towaru. W celu odstąpienia od umowy można również skorzystać z wzoru formularza, który stanowi integralną część niniejszych OWH.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana od początku, a Nabywca – Konsument ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście (14) dni od dnia doręczenia potwierdzenia e-mail Sprzedającego o przyjęciu zawiadomienia Nabywcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  4. Sprzedający ma obowiązek zwrócić Nabywcy-Konsumentowi kwotę w całości odpowiadającą cenie towaru w terminie czternastu (14) dni od otrzymania odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki otrzymał płatność od Nabywcy- konsumenta, ale nie przed otrzymaniem zwracanego towaru. W przypadku wysłania towaru do Nabywcy – Konsumenta za pobraniem, zwrot Ceny Zakupu nastąpi przelewem na konto Nabywcy – Konsumenta, o ile strony umowy nie postanowią inaczej.
  5. Jeżeli Sprzedający oferuje kilka opcji w ramach określonego sposobu dostawy towaru, ma prawo dokonać Nabywcy – Konsumentowi wymiany według najtańszej z nich.
  6. Nabywca – konsument przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości odstąpienia od umów obliczonych w postanowieniach art. 1837 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny.
  7. Jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaż jest dostawa Treści cyfrowych udostępnionych Nabywcy-konsumentowi w trybie online, Nabywcy-konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na następujących warunkach:
   • Jeżeli Nabywca-konsument wyrazi zgodę na udostępnienie Treści Cyfrowych dopiero po upływie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w tym czasie (Treści cyfrowe Nabywca-konsument otrzyma dopiero po 14 dniach od zawarcia umowy, ale ma on w tym czasie możliwość ponownego rozpatrzenia zakupu i odstąpienia od umowy bez podania przyczyny).
   • Jeżeli Nabywca – konsument wyrazi zgodę na udostępnienie Treści cyfrowych w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, tj. w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym dla możliwości odstąpienia od umowy, a Sprzedający poinformował Nabywcę-konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy, prawo Nabywcy-konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w tym czasie.
   • Nabywca – konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedający udostępnia do odstąpienia Treści cyfrowe bez uprzedniej zgody Nabywcy – konsumenta lub Nabywcy nie powiadomi konsumenta, że ​​natychmiastowy dostęp do Treści Cyfrowych oznacza utratę prawa odstąpienia od umowy.
   • Nabywca – konsument przed wysłaniem zamówienia na Treści cyfrowe w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży aktywnie sprawdza, czy chce udostępnić Treści cyfrowe i zarazem jest informowany o konsekwencjach z tym związanych. Jeżeli Nabywca-konsument przed wysłaniem zamówienia sprawdzi, czy chce niezwłocznie udostępnić Treści cyfrowe, przyjmuje do wiadomości, że niniejszym traci prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Jeżeli Nabywca-konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, Nabywca-konsument jest zobowiązany do zwrotu do Sprzedającego wraz ze zwracanym towarem i prezentami przekazanymi mu przez Sprzedającego wraz z tymi towarami (tj. towar dostarczony za 0 CZK ), w tym wszystko, o co Nabywca – Konsument wzbogacił na koszt Sprzedającego. Jeśli te rzeczy nie zostaną zwrócone, rzeczy te zostaną uznane za bezpodstawne wzbogacenie. Jeżeli wydanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie pieniężne w wysokości jego zwyczajowej ceny.
 10. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NABYWCA – PRZEDSIĘBIORCA

  1. Zwłoka Sprzedającego w dostawie towaru uważana jest za drobne naruszenie umowy. W przypadku, jeśli Sprzedający nie dostarczy towaru nawet w nowym terminie uzgodnionym z Nabywcą – przedsiębiorcą, Nabywca – przedsiębiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, co musi mieć formę pisemną i musi być w sposób oczywisty dostarczony na e-mail Sprzedającego adres pocztowy wskazany w końcowych postanowieniach niniejszych OWH.
  2. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z powodu powtarzającego się niedostarczenia towaru przez Nabywcę – przedsiębiorcę lub udostępnienia Treści cyfrowych. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie narusza prawa Sprzedającego do odszkodowania.
  3. Zwrot doskonałego towaru po jego otrzymaniu i opłaceniu przez Nabywcę – przedsiębiorcę jest możliwy tylko na podstawie umowy ze Sprzedającym.
 11. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

  1. Nabywca nabywa własność towaru wraz z zapłaceniem całej ceny nabywczej towaru.
  2. Sprzedający nie jest w stosunku do nabywcy związany żadnymi kodeksami zachowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 e) kodeksu cywilnego.
  3. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej na podstawie ustawy o działalności gospodarczej wykonuje w ramach swojej kompetencji urząd działalności gospodarczej. Nadzór w obszarze ochrony danych osobowych wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja wykonuje w ograniczonym zakresie między innymi nadzór na przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami.
  4. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i pozostałe części tworzące interfejs internetowy sklepu (wraz ze zdjęciami oferowanego towaru) są chronione prawem autorskim. Nabywca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał żadnej działalności, która mogłaby jemu lub osobom trzecim umożliwić nieautoryzowaną ingerencję lub nieautoryzowane korzystanie z oprogramowania lub pozostałych części tworzących interfejs internetowy sklepu.
  5. Nabywca nie ma prawa podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu korzystać z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogły mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu internetowego sklepu. Z interfejsu internetowego sklepu można korzystać jedynie w zakresie, który nie stoi w sprzeczności z prawami pozostałych klientów sprzedającego i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.
  6. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad powstałych w wyniku ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub w wyniku korzystania ze stron internetowych w sprzeczności z ich przeznaczeniem.
  7. Nabywca niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
 12. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI BIZNESOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

  1. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres elektroniczny Nabywcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego wiadomości handlowych na adres elektroniczny Nabywcy.
  2. Nabywca wyraża zgodę na zapisywanie na jego komputerze tzw. cookies. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej jest możliwy, a zobowiązania Sprzedającego wynikające z Umowy kupna są spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookies na komputerze Nabywcy, Nabywca może w dowolnym momencie odwołać zgodę na podstawie poprzedniego zdania, wysyłając list do siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego info@monaxaplus.com
 13. DORĘCZENIA

  1. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, cała korespondencja związana z umową kupna-sprzedaży musi być drugiej stronie umowy doręczona pisemnie lub w postaci tekstowej w rozumieniu postanowień §1819 kodeksu cywilnego, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora usług pocztowych (według wyboru nadawcy). Doręczenia do nabywcy realizowane są na adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika.
  2. Wiadomość zostanie doręczona drugiej stronie umowy:
   • w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną w momencie jej otrzymania na serwerze poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może zapewnić certyfikat,
   • w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez przejęcie przesyłki przez adresata,
   • w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego również poprzez przejęcie przesyłki, jeśli adresat (lubo osoba uprawniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmówi odbioru przesyłki,
   • w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego po upływie dziesięciu (10) dni od dnia złożenia przesyłki i skierowaniu do adresata wezwania do odbioru złożonej przesyłki , jeżeli przesyłka zostanie złożona u operatora pocztowego, nawet jeśli adresat nie dowiedział się o jej złożeniu.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Do celów zawierania umów z elementem międzynarodowym, zgodnie z art. III. Rozporządzenia nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 17 czerwca 2008 r. (dalej „Rzym I”), strony wybrały jako prawo właściwe dla umowy kupna i niniejszych OWH prawo czeskie, z wyłączeniem zastosowania „Konwencji ONZ o umowach o międzynarodowej sprzedaży towarów”. Wybór ten pozostaje bez wpływu na art. VI. Rzym I, dotyczący umów konsumenckich. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy systemu prawnego zgodnie ze zwykłym miejscem zamieszkania Nabywcy-konsumenta zapewniają takiemu Nabywcy-konsumentowi wyższy poziom ochrony niż czeski system prawny, Nabywca-konsument ma w stosunkach prawnych zapewniony ten wyższy poziom ochrony.
  2. Nabywcy – konsumentowi przysługuje prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego. Podmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres strony internetowej: http://www.coi .cz. Nabywca-konsument może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W innych przypadkach do rozstrzygania wzajemnych sporów między Sprzedającym a Nabywcą właściwe są sądy powszechne Republiki Czeskiej. Wszelkie spory wynikające z niniejszych OWH lub Umowy Sprzedaży będą zatem rozstrzygane zgodnie z czeskim prawem procesowym. Zgodnie z postanowieniami art. 89a ustawy nr 99/1963 Dz. U. Kodeks postępowania cywilnego, zostało uzgodnione pomiędzy stronami, że sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy, ma właściwość miejscową do rozstrzygania sporu pomiędzy nimi.
  3. Wszelkie ustne i pisemne informacje dotyczące przydatności i zastosowania dostarczonego towaru są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedającego. Stanowią one jednak wyłącznie wartości jego doświadczenia i informacje uzyskane przez samego Sprzedającego, od producenta lub jego dostawcy.
  4. Jeśli któreś z postanowień OWH jest nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniem, którego sens jest możliwie najbliższy nieważnemu postanowieniu. Nieważność i nieskuteczność jednego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWH.
  5. Umowa Sprzedaży wraz z regulaminem handlowym jest archiwizowana przez Sprzedającego w postaci elektronicznej i nie jest dostępna w siedzibie Sprzedającego.
  6. Wszelkie umowy, których część stanowią niniejsze OWH oraz stosunki prawne wynikające z tych umów i z nimi związane podlegają prawu Republiki Czeskiej, a prawa i obowiązki nieuregulowane w Umowie Sprzedaży lub w niniejszych OWH podlegają w szczególności stosownym przepisom kodeksu cywilnego.
  7. Załącznikiem do niniejszych OWH jest Regulamin Ochrony Danych Osobowych oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  8. Dane kontaktowe Sprzedającego: Adres do doręczeń Dubnice 28, 794 1 Lichnov, adres poczty elektronicznej info@monaxaplus.com telefon +420 722 086 304
  9. Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego https: // www.monaxaplus.com. Treść OWH może zostać zmieniona lub uzupełniona przez Sprzedającego. Zaktualizowana wersja OWH zostanie opublikowana na stronie internetowej i jest wiążąca dla Nabywcy dla każdego dodatkowego zamówienia towaru dokonanego po opublikowaniu zaktualizowanej wersji OWH.
Hromadné měření
Idź do wózka