Zasady ochrony danych osobowych

 1. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

  1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) jest firma MonaxaPlus s.r.o. z siedzibą Dubnice 63, 794 01 Lichnov, REGON: 09801294 (dalej „administrator”)
  2. Dane kontaktowe administratora to: Adres do doręczeń Dubnice 63, 794 01 Lichnov,

   adres poczty elektronicznej […]
   telefon […]
  3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy bądź jednego lub więcej określonych elementów tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.
  4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 2. ŹRÓDŁA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Ciebie przekazane lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
  2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.
 3. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
   • realizacja umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania komunikatów handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania komunikatów handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz. U., o niektórych usługach spółki informacyjnej w przypadku, jeśli nie doszło do zamówienia żadnych towarów ani usług.
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
   • realizacja Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja przez administratora,
   • wysyłanie komunikatów handlowych ani wykonywanie innych czynności marketingowych.
  3. Ze strony administratora nie dochodzi / dochodzi do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś/aś zgodę na takie przetwarzanie.
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. Administrator przechowuje dane osobowe
   • przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
   • do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez [….] lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
    • Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (PODDOSTAWCY ADMINISTRATORA)

  1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
   • zajmujące się dostawą towarów/usług/realizacją płatności na podstawie umowy,
   • świadczące usługi prowadzenia sklepu internetowego oraz inne usługi w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,
   • świadczeniem usług marketingowych.
  2. Administrator nie zamierza/ zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych/usług chmury danych (cloud).
 6. TWOJE PRAWA

  1. Na warunkach określonych w RODO masz
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
   • prawo do zmiany danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
   • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO oraz
   • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
   • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w art. III niniejszego regulaminu.
  2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku jeśli uważasz, że ​​Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.
 7. ZASADY ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
  2. Administrator przyjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności…
  3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych oraz ich pełną akceptację.
  2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych oraz ich akceptację w pełnym zakresie.
  3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nową wersję regulaminu ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej lub prześle Ci nową wersję niniejszego regulaminu na adres e-mail, który podałeś/aś administratorowi.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem […]

Hromadné měření
Idź do wózka