Obchodní podmínky

platné a účinné od 22. 2. 2021.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi:

   společností MonaxaPlus s.r.o.
   se sídlem Dubnice 63, 794 01 Lichnov
   IČ: 098 01 294

   zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84387, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a kupujícím na straně druhé (dále jen „Kupující“) vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.monaxaplus.com. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Není-li Kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem.
  3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. VOP se vyhotovují ve všech jazycích dle předchozí věty tohoto článku, přičemž na jednotlivou Kupní smlouvu se vždy aplikuje verze všeobecných podmínek vydaná ve stejném jazyce, v jakém byla uzavřena Kupní smlouva. V případě jakýchkoliv rozporů mezi jazykovými verzemi obchodních podmínek je rozhodující česká verze VOP.
  4. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy v českém jazyce, nebo některém z jazyků uvedených v předchozím odstavci těchto VOP.
  5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě uzavřené na základě individuálního jednání mezi Kupujícím a Prodávajícím. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před těmito VOP.
  6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád (čl. VIII. těchto VOP) a Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
  7. Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu Potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující rovněž jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu a Kupující s tímto souhlasí. Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu Kupujícího v sekci Můj účet, podsekci Moje nákupy.
 2. VYMEZENÍ POJMŮ

  1. Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí spotřebitel nebo podnikatel.
  2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Kupující – spotřebitel“).
  3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto VOP se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující – podnikatel“). Uvede-li Kupující v objednávce své sídlo, obchodní firmu nebo identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro podnikatele a nemůže se tak dovolávat práva ochrany spotřebitele.
  4. Nabídkou je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud je prosta omylu, obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude nabídka přijata.
  5. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
  6. Potvrzením Objednávky se rozumí závazné potvrzení Objednávky e-mailem, odeslaným Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.
  7. Uzavřením Kupní smlouvy je okamžik doručení Potvrzení Objednávky Kupujícímu ze strany Prodávajícího (tj. akceptace Objednávky Prodávajícím), čímž dochází k uzavření Kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku jsou Prodávající a Kupující Kupní smlouvou vázáni a mají práva a povinnosti z Kupní smlouvy vyplývající.
  8. Registrací se rozumí vytvoření uživatelského účtu zadáním e-mailové adresy a hesla na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.monaxaplus.com pro realizaci nákupů a dalších nabídek uveřejněných na webové stránce.
  9. Objednávkou se rozumí nabídka na uzavření Kupní smlouvy učiněná Kupujícím prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře na webové stránce. Náležitosti Objednávky jsou dále stanoveny v těchto VOP.
  10. Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí produkty Prodávajícího, jež jsou prezentovány ve webovém rozhraní obchodu.
 3. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

  1. Předmětem Kupní smlouvy je zboží, jež je Kupujícímu dodáváno elektronicky (dále též jen „Digitální obsah“). Digitální obsah je chráněn autorským právem či jinými právními předpisy týkajícími se ochrany práv duševního vlastnictví. Kupující bere současně s těmito VOP na vědomí i toto licenční ujednání, které je jejich nedílnou součástí.
   • Prodávající jakožto autor Digitálního obsahu nebo jako držitel licence či podlicence k takovému předmětu poskytuje Kupujícímu při jeho zakoupení příslušnou licenci/podlicenci, jejímž obsahem je právo Digitální obsah užít ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) dále stanoveným způsobem.
   • Obsahem licence či podlicence je právo Kupujícího Digitální obsah užít pro osobní či vnitřní potřebu, avšak nikoliv za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
   • Kupující bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího není oprávněn za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu rozmnožovat, rozšiřovat (formou prodeje a nabízení k prodeji), pronajímat nebo sdělovat veřejnosti (ze záznamu, prostřednictvím TV, rozhlasu či jiného prostředku).
   • Kupující není oprávněn Digitální obsah, jakkoliv měnit editovat nebo kopírovat či do něj jinak zasahovat. Pro tyto účely Kupující bere na vědomí, že Digitální obsah je zabezpečen ochrannými prvky, sloužícími k identifikaci konkrétní osoby Kupujícího.
   • Kupující není povinen licenci/podlicenci využít. Kupující není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence/podlicence třetí osobě zcela nebo zčásti. Kupující není oprávněn licenci/podlicenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
   • Odměna za licenci/podlicenci je v plné výši a rozsahu zahrnuta v Kupní ceně zboží a Prodávající není oprávněn požadovat jakoukoliv další úplatu za licenci/podlicenci. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody či nemajetkové újmy, finančních sankcí či dalších nákladů předpokládaných právními předpisy nebo těmito obchodními podmínkami. Prodávající je oprávněn podmínit souhlas s využitím Digitálního obsahu způsobem dle bodu c) tohoto článku zaplacením odměny.
   • Licence/podlicence k Digitálnímu obsahu dle tohoto odstavce není teritoriálně omezena, není-li výslovně stanoveno jinak.
   • Licence k dílům, která jsou předmětem autorskoprávní ochrany, trvá po dobu trvání majetkových práv; stejná doba platí i pro ostatní předměty chráněné předpisy k ochraně práv duševního vlastnictví, které nepodléhají autorskému zákonu, nestanoví-li právní předpis delší dobu.
  2. Poruší-li Kupující licenční ujednání tohoto článku VOP či se při užívání webového rozhraní obchodu dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup k uživatelskému účtu Kupujícího, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen uhradit škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla Prodávajícímu, a to v plné výši.
  3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen zdržet se výkonu práva, k němuž uděluje licenci/podlicenci, a naopak bere na vědomí, že licence/podlicence k Digitálnímu obsahu je v obdobném rozsahu poskytována i dalším Kupujícím při jejich nákupu zboží.
  4. Kupující není oprávněn maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce Kupující přistupuje do svého uživatelského rozhraní. Kupující provádí objednávání zboží výhradně ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, není možné.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
  4. Prodávající předpokládá, že uživatelský účet užívá vždy pouze Kupující. V případě, že Kupující umožní užívání svého uživatelského účtu třetím osobám, je z takového jednání zavázán sám, pokud neprokáže opak.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (VOP).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, pokud Kupující poruší své závazky, zejména závazek nemodifikovat, nezneužít a nešířit zboží a realizuje kroky vedoucí k narušení ochrany Digitálního obsahu. Jestliže dojde k takovému zrušení uživatelského účtu, ztratí uživatel možnost přihlásit se do svého uživatelského rozhraní.
 5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Předmětem kupní smlouvy je na straně jedné závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět Zboží dle závazného výběru Kupujícího, a to za podmínek v Kupní smlouvě stanovených, a na straně druhé závazek Kupujícího předmět koupě převzít a řádně zaplatit Kupní cenu.
  2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 občanského zákoníku a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).
   Odesláním objednávky nedochází k uzavření smluvního vztahu (kupní smlouvy). Kupní smlouva je uzavřena až doručením přijetí objednávky ve smyslu odst. 5.8. tohoto článku VOP.
  5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
  6. Rekapitulace objednávky není její přijetím (akceptací) ve smyslu odst. 5.8. tohoto článku VOP, nýbrž pouze automatizovanou informací o jejím zaevidovaní pod přiděleným číslem. Následně bude objednávka Prodávajícím zpracována a Kupujícímu bude doručeno buď elektronické potvrzení objednávky (akceptace) ve smyslu odst. 5.8. tohoto článku VOP, příp. informace, že objednané zboží je vyprodáno či není skladem.
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a výše kupní ceny, požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Potvrzení objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky Prodávající zašle Kupujícímu textové vyhotovení aktuálního znění VOP.
  9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu.
  10. Dodatečná změna či zrušení objednávky, která již byla potvrzena Prodávajícím je možná pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající tak není povinen akceptovat změnu objednávky zejména v okamžiku, kdy již Prodávající zboží upravil dle přání Kupujícího.
  11. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud:
   • není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo
   • se již zboží nevyrábí a/nebo
   • se již zboží nedodává a/nebo
   • se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo
   • vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.
  12. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. V případě, že Kupující zaplatil již část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, bude mu tato částka vrácena ve lhůtě 30 dní od odeslání objednávky zpět, a to stejným způsobem, jakým Prodávající platbu od Kupujícího přijal.
  13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY – ÚHRADA KUPNÍ CENY ZBOŽ

  1. Cenu zboží a dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
   • bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému Global Payments
   • bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému PayPal
   • bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího;
   • bezhotovostně předem platební kartou
  2. S ohledem na povahu zboží a způsob dodání, nejsou účtovány žádné náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Kupující je povinen uhradit celou Kupní cenu před dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat v případě, že tak nestanoví podmínky slevové akce.
  5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu v měně, ve výši, ve lhůtě a způsobem sjednaným v Kupní smlouvě. Jako podklad k zaplacení Kupní ceny vystaví Prodávající na uhrazenou konečnou Kupní cenu daňový doklad (fakturu), a to v souladu s příslušnými právními předpisy a s použitím údajů, které byly Kupujícím uvedeny při objednávání zboží. Tento daňový doklad slouží zároveň jako dodací list a doklad o koupi, přičemž Prodávající jej zašle Kupujícímu v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu spolu s potvrzením objednávky.
 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Není-li u zboží uvedena speciální lhůta k dodání, pak činí obvyklá lhůta k dodání pět (5) pracovních dní ode dne připsání celé Kupní ceny na účet Prodávajícího.
  2. Zboží je Kupujícímu zpřístupněno ihned po zaplacení Kupní ceny, nejpozději však ve lhůtě dle předchozího odstavce tohoto článku, a to prostřednictvím odkazu ke stažení Digitálního obsahu z webových stránek https://www.monaxaplus.com, v sekci Můj účet, podsekci Moje nákupy, který Kupující obdrží spolu s heslem zaslaným na adresu jeho elektronické pošty.
  3. Digitální obsah uložený na webových stránkách https://www.monaxaplus.com, je Kupujícímu zpřístupněn na neomezenou dobu, a to ode dne odeslání e-mailové zprávy s příslušným odkazem a heslem Kupujícímu ze strany Prodávajícího. Prodávající je oprávněn zkontrolovat, zda Kupující Digitální obsah již stáhl, či nikoliv.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že je zboží ve shodě s Kupní smlouvou a zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti vymíněné v Kupní smlouvě, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží daného druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům příslušných právních předpisů a je použitelné k obvyklému účelu a dále, že je dodáváno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti.
  3. Prodávající poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli na zakoupené zboží záruku v délce 24 měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z vady, která se u zboží vyskytne v záruční době dle věty první. Projeví-li se vada zboží v době šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující – spotřebitel je povinen vytknout u Prodávajícího vadu bezprostředně poté, co ji zjistil.
  4. Prodávající poskytuje Kupujícímu – podnikateli na zakoupené zboží záruku v délce šesti (6) měsíců, jejíž běh počíná dnem převzetí zboží. Vadu, která se u zboží vyskytne v záruční době, je třeba u Prodávajícího v rámci reklamace vytknout bezprostředně poté, co byla zjištěna. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení reklamace, kterou Kupující – podnikatel neuplatní včas.
  5. Ujednání o délce záruční doby dle odst. 8.3 a 8.4 neplatí, je-li na zboží vyznačena minimální doba trvanlivosti nebo jiná doba, po kterou lze věc použít, jsou-li takové doby kratší než doby uvedené v odst. 8.3 nebo 8.4. V takovém případě je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží vyskytne pouze v takto vyznačené době.
  6. V případě prodeje zboží s vadou, která nebrání užívání věci k obvyklému účelu nebo v případě prodeje zboží opotřebeného je Prodávající povinen Kupujícího na vadu či druh a míru opotřebení upozornit a takové zboží lze prodat za cenu nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci. V takovém případě se záruka poskytovaná ze strany Prodávajícího nevztahuje na vadu, s níž bylo zboží prodáváno a na kterou byl Kupující upozorněn.
  7. Práva z vadného plnění dle tohoto článku – reklamaci – je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím adresy elektronické pošty nebo doporučeným dopisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na kontaktní adrese, jak je uvedeno v závěrečných ustanoveních těchto VOP.
  8. V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám Prodávajícího, přičemž s tím spojené náklady nese Kupující. Kupující je povinen doložit Prodávajícímu záruční list a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.
  9. V reklamaci je Kupující povinen uvést své kontaktní údaje (jméno a příjmení/název a IČ, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo), číslo objednávky, identifikaci zboží a přesný popis reklamované vady. Kupující zároveň připojí informaci o způsobu doručení reklamovaného zboží k rukám Prodávajícího, přičemž s tím spojené náklady nese Kupující. Kupující je povinen doložit Prodávajícímu záruční list a reklamované zboží současně s podáním reklamace nebo nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne jejího uplatnění.
  10. V případě jejího uznání bude reklamace primárně vyřizována odstraněním vady, a to např. opravou, úpravou věci, dodáním chybějící věci nebo její části nebo dodáním nové bezvadné věci nebo její části. Nelze-li vadu zboží odstranit způsobem dle předchozí věty, může být Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží. Teprve v případě, že nelze vyřídit reklamaci způsobem dle předchozích vět, může Kupující od smlouvy odstoupit. Nevytkne-li Kupující u Prodávajícího vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.
  11. Prodávající sdělí Kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne obdržení reklamace, resp. reklamovaného zboží/záručního listu (pokud je Prodávajícímu předáváno později), zda uplatněnou reklamaci uznává nebo ji zamítá jako neoprávněnou (dále jen „Sdělení“).
  12. V případě uznání reklamace jako oprávněné se Prodávající zavazuje vyřídit reklamaci Kupujícího do třiceti (30) dnů ode dne odeslání Sdělení dle odst. 8.10 Kupujícímu, a to některým ze způsobů dle odst. 8.9 tohoto článku. O případné nemožnosti dodržet lhůtu dle předchozí věty informuje Prodávající bezodkladně Kupujícího a současně sdělí, v jaké lhůtě bude možné reklamaci nejdéle vyřídit.
  13. V případě oprávněné reklamace zvolí Prodávající způsob jejího vyřízení tak, aby byl možný a účelný s ohledem na charakter vady zboží a jeho stav.
  14. Prodávající upozorňuje, že Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží, pokud Kupující při převzetí věci věděl, že zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu způsobil sám.
  15. Kupující bere na vědomí, že předmětem reklamace není obsah či souhrn informací zachycený v Digitálním obsahu jakožto výsledků tvůrčí činnosti a poznatků Prodávajícího či dodavatelů zpracovaných dle vlastní úvahy. V případě tohoto typu zboží může být předmětem reklamace kupř. nefunkčnost odkazu pro stažení Digitálního obsahu či faktické zjevné vady produktových materiálů.
  16. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v nemožnosti stažení Digitálního obsahu z důvodu absence či nevhodnosti softwarového vybavení na straně Kupujícího.
 9. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍ – SPOTŘEBITEL

  1. U smluv uzavřených distančním způsobem může Kupující – spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od
   • uzavření Kupní smlouvy týkající se Digitálního obsahu
   • převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či způsob provedené platby.
   • přičemž v této lhůtě je Kupující – spotřebitel povinen odeslat Prodávajícímu své oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v případě objednávky Digitálního obsahu počíná běžet dnem následujícím po dni uzavření Kupní smlouvy, a to i v případě, že je spolu s Digitálním obsahem zakoupeno i jiné zboží, u něhož lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne jeho převzetí (viz. písm. b) tohoto odstavce).
  2. Pro odstoupení od Kupní smlouvy odešle Kupující – spotřebitel na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto VOP e-mail s oznámením o odstoupení od Kupní smlouvy. Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy musí obsahovat: jméno a příjmení Kupujícího a jeho adresu, číslo objednávky včetně názvu produktů a počtu kusů a dále číslo bankovního účtu, na který má být vrácena kupní cena zboží. Kupující je povinen v oznámení řádně vyplnit všechny požadované údaje, jinak nelze jeho oznámení o odstoupení od kupní smlouvy akceptovat. Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli následně potvrdí přijetí jeho oznámení o odstoupení od smlouvy. Písemné odstoupení od smlouvy je Kupující – spotřebitel povinen zaslat Prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy týkající se Digitálního obsahu nebo převzetí zboží, přičemž je-li na základě jedné smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující – spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od Kupní smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo faktury a zvolený způsob vrácení zboží. Pro odstoupení od smlouvy lze využít též vzorový formulář, který je nedílnou součástí těchto VOP.
  3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a Kupující – spotřebitel je povinen odevzdat Prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení e-mailového potvrzení Prodávajícího o přijetí oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy.
  4. Prodávající je povinen Kupujícímu – Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího – spotřebitele přijal, ne však dříve, než obdrží vracené zboží zpět. V případě zaslání zboží Kupujícímu – Spotřebiteli na dobírku, bude vrácení Kupní ceny provedeno bankovním převodem na účet Kupujícího – Spotřebitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  5. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je oprávněn Kupujícímu – Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.
  6. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smluv vypočtených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  7. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání Digitálního obsahu zpřístupňovaného Kupujícímu – spotřebiteli online má Kupující – spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek:
   • Souhlasí-li Kupující – spotřebitel se zpřístupněním Digitální obsahu až po uplynutí doby 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, má právo od kupní smlouvy v této době odstoupit (Digitální obsah tak Kupující – spotřebitel obdrží až po 14 dnech od uzavření smlouvy, ale má možnost si nákup v této době rozmyslet a bez udání důvodu od smlouvy odstoupit).
   • Souhlasí-li Kupující – spotřebitel se zpřístupněním Digitálního obsahu již v době 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, tj. v době stanovené občanským zákoníkem pro možnost odstoupení od smlouvy, a Prodávající Kupujícího – spotřebitele informoval o ztrátě nároku na odstoupení od smlouvy, pozbývá takový Kupující práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu v této době.
   • Kupující – spotřebitel má právo na odstoupení od Kupní smlouvy v době 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy, jestliže Prodávající Digitální obsah zpřístupní v této době pro odstoupení, aniž by si vyžádal předchozí souhlas Kupujícího – spotřebitele s takovým postupem nebo Kupující – spotřebitele opomene upozornit, že okamžité zpřístupnění Digitálního obsahu znamená ztrátu práva na odstoupení.
   • Kupující – spotřebitel před odesláním objednávky Digitálního obsahu aktivním postupem zaškrtne, zda si přeje či nepřeje zpřístupnit Digitální obsah v době 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy a současně je informován o následcích s tím spojených. Zaškrtne-li Kupující – spotřebitel před odesláním objednávky, že si přeje Digitální obsah zpřístupnit ihned, bere na vědomí, že tímto pozbývá práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy v době 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  8. Využije-li Kupující – spotřebitel svého práva odstoupit od Kupní smlouvy, je Kupující – spotřebitel povinen spolu s vraceným zbožím vrátit Prodávajícímu i dárky, které mu spolu s tímto zbožím Prodávající poskytl (tj. zboží dodané za 0 Kč) včetně všeho, oč se Kupující – spotřebitel na úkor Prodávající obohatil. Pokud nedojde k navrácení těchto hodnot, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny.
 10. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍ – PODNIKATEL

  1. Prodlení Prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že Prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s Kupujícím – podnikatelem, je Kupující – podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být prokazatelně doručeno na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto VOP.
  2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti Kupujícím – podnikatelem při doručování zboží či zpřístupnění Digitálního obsahu. Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.
  3. Vrácení bezvadného zboží po jeho přijetí a zaplacení Kupujícím – podnikatelem je možné pouze na základě dohody s Prodávajícím.
 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodním závodem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího, nebo elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího […]
 13. DORUČOVÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení §1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. Zpráva je doručena druhé smluvní straně:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), platí, že smluvní strany si zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI. Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. Poskytují-li kogentní ustanovení právního řádu dle místa obvyklého bydliště Kupujícího – spotřebitele takovému Kupujícímu – spotřebiteli vyšší míru ochrany než český právní řád, je Kupujícímu – spotřebiteli v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
  2. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. V ostatních případech je pro řešení vzájemných sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím dána pravomoc obecných soudů České republiky. Veškeré spory z těchto VOP nebo Kupní smlouvy tak budou řešeny a rozhodovány podle českého procesního práva. Mezi účastníky bylo v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodnuto, že pro rozhodování sporu mezi nimi je místně příslušný soud, v jehož obvodu má Prodávající své sídlo.
  3. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele
  4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.
  5. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná v sídle Prodávajícího.
  6. Veškeré smlouvy jejichž součást tvoří tyto VOP a právní vztahy z těchto smluv vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem České republiky a práva a povinnosti neupravené v Kupní smlouvě nebo v těchto VOP se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  7. Přílohy těchto VOP tvoří Podmínky ochrany osobních údajů a vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
  8. Kontaktní údaje Prodávajícího:
   adresa pro doručování Dubnice 28, 794 01 Lichnov
   adresa elektronické pošty info@monaxaplus.com
   telefon +420 722 086 304
  9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího https://www.monaxaplus.com. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Aktualizované znění VOP bude zveřejněno na webových stránkách a je pro Kupujícího závazné, a to pro každou další objednávku zboží učiněnou po zveřejnění aktualizovaného znění VOP.
Hromadné měření
Přejít do košíku